WARUNKI GWARANCJI

1. Rafał Pikul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PINUM Rafał Pikul (dalej
jako Producent lub Gwarant) udziela 7 letniej gwarancji na swoje produkty
meblowe (dalej jako: Produkt), na warunkach podanych w niniejszym dokumencie.
2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zlecenie przez Kupującego wykonania
corocznej, odpłatnej, konserwacji Produktu, przeprowadzonej przez autoryzowany,
wykwalifikowany zespół konserwatorski Producenta. Konserwacją objęta jest
pielęgnacja powierzchni mebli oraz regulacja frontów, szuflad i drzwi oraz inne
niezbędne czynności niezbędne do zachowania dobrego stanu Produktu.
3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży Produktu.
4. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na Produkty zakupione od Producenta przez
konsumentów w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
5. Świadczenia wynikające z gwarancji będą wykonywane wyłącznie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Przed upływem okresu, na który została udzielona, gwarancja wygasa z dniem 31
grudnia roku kalendarzowego, w którym konsument nie zlecił Producentowi
wykonania konserwacji, o której mowa w ustępie 2, a także w wypadku dalszego
zbycia Produktu przez konsumenta.
7. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących Produkcie w chwili
jego sprzedaży.
8. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń w ramach gwarancji jest pisemne zgłoszenie
wady lub usterki w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
9. Roszczenie z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie udokumentowane lub uznane
przez gwaranta wady określonego Produktu.
10. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie do 14 dni roboczych,
chyba że przed upływem tego terminu Producent poinformuje o jego przedłużeniu.
Przedłużenie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić jednokrotnie
na okres dalszych 21 dni roboczych.
11. W przypadku uznania reklamacji Producent zobowiązuje się on do naprawy
stwierdzonej wady lub jeżeli nie jest to możliwe lub ekonomicznie opłacalne, do
wymiany Produktu na nowy. W każdym przypadku ostateczna decyzja co do formy
świadczenia należy do Producenta, w szczególności wymiana Produktu na nowy nie
jest uzależnione od jego zbadania lub podjęcia próby naprawy.
12. W wypadku każdorazowej wymiany Produktu na nowy w ramach rozpatrzenia
roszczeń reklamacyjnych, Producent na wymieniony Produkt udziela nowej
gwarancji na zasadach obowiązujących w niniejszym dokumencie. Termin
udzielonej w ten sposób gwarancji rozpoczyna bieg od dnia wymiany Produktu na
nowy.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Producent zastrzega sobie prawo do
możliwości obciążenia Kupującego kosztami związanymi z wdrożoną procedurą
reklamacyjną, w tym kosztami transportu i badania Produktu.

14. Odpowiedzialność gwaranta z tytułu wady nie może przekroczyć wartości samego
Produktu w stanie wolnym od wad.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI
1. Gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych produktu, które nie mają wpływu na
wartość lub funkcjonalność Produktu, zwłaszcza gdy są niewidoczne po jego
montażu.
2. Samodzielna zamiana wyglądu mebli i każda inna samodzielna ingerencja
Kupującego w produkt zwalnia Producenta z odpowiedzialności z tytułu udzielonej
gwarancji.
3. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialność z tytułu gwarancji także
w następujących przypadkach:
a) jeśli reklamowane produkty zostały przetworzone, zmienione,
przechowywane lub używane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
b) jeśli przed wykorzystaniem produktów Kupujący nie skontrolował ich
jakości,
c) jeśli reklamacja dotyczy produktów sprzedawanych w ramach wyprzedaży,
d) gdy na produkt została obniżona cena w związku z uszkodzeniami lub
wadami,

4. Gwarancją producenta nie są objęte wady produktu:
a) spowodowane nieostrożnym transportem, przemieszczaniem lub
nieprawidłowym montażem Produktu, jeśli czynności te zostały wykonane
przez Konsumenta lub są wynikiem zdarzeń losowych lub innych
okoliczności niezawinionych przez Gwaranta,
b) powstałe wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami
i przeznaczeniem użytkowania, przechowywania Produktu, w szczególności:
uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia, nadmierne przeciążenie
mebli itp.), szkody powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą,
zalania; poddawania mebla działaniu nieodpowiedniej temperatury
w pomieszczeniu (poniżej +15˚C, powyżej +30˚C), lub niewłaściwej
wilgotności pomieszczeń, w których przechowywane i użytkowane są
produkty tj. poniżej 40 i powyżej 70% wilgotności,
c) będące następstwem naprawy lub próby naprawy Produktu we własnym
zakresie przez Konsumenta lub osoby trzecie nieautoryzowane przez
Producenta,
d) powstałe na skutek samodzielnej konserwacji i pielęgnacji powierzchni
mebli, zwłaszcza środkami nieprzeznaczonymi do tego celu (np. użycia
silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich
przeznaczeniem),
e) powstałe na skutek zaniechania konserwacji lub czyszczenia (trwałe
zabrudzenia),
f) spowodowane w wyniku bezpośredniego zetknięcia Produktu z ogniem lub
kontaktu z silnie rozgrzanym przedmiotem,
g) spowodowane przez zwierzęta,

h) spowodowane brakiem zastosowania się do zaleceń zawartych w „Instrukcji
użytkowania i warunków pielęgnacji mebli drewnianych” udostępnionej
przez Producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje zmian zachodzących w Produktach a będących efektem
naturalnych procesów starzenia się (zgodnie z cyklem zużycia produktu), w tym na
skutek jego zwykłej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przez Kupującego,
takich jak zmiana wybarwienia drewna lub połysk lakieru, różnice w odcieniu
drewnianych elementów mebla, zwłaszcza gdy zróżnicowanie to jest pochodną
naturalnych warunków siedliskowych drzew użytych do produkcji.
6. Gwarancja nie obejmuje drobnych zmian w szerokość lameli oraz innych
elementów takich jak usłojenie, promienie rdzeniowe, barwa ( w tym rozbieżności
kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów), połysk i inne cechy
makroskopowe budowy drewna, a także innego zróżnicowania powierzchni mebli
wynikającego
z naturalnych warunków budowy drewna.
7. Za wadę produktu nie zostaną uznane także zmiany struktury będące
następstwem naturalnej pracy drewna, które w wyniku zmian wilgotności
powietrza kurczy się i rozszerza, w następstwie czego mogą powstawać drobne
nierówności na powierzchni mebli.
8. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również proste czynności, które
Kupujący może wykonać we własnym zakresie takie jak np. regulacja zawiasów,
dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW PIELĘGNACJI MEBLI DREWNIANYCH

1. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych
i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych,
przy wilgotności względnej powietrza 40-70%, w temperaturze 10-30 o C.
2. Nie należy wystawiać mebli na długotrwałe działanie promieni słonecznych
ponieważ może to powodować blaknięcie powierzchni mebla.
3. W wyniku działania światła i promieni UV drewno zmienia swoją barwę,
dlatego też zaleca się nie zakrywać na dłuższe okresy fragmentów blatów
mebli. Przedmioty dekoracyjne, czy serwety, powinny być przestawiane, by
pozwolić na jednakowe działania światła na całe meble.
4. Meble należy ustawiać w odległości większej niż 1 m od czynnych źródeł
ciepła (grzejniki, piece).
5. Powierzchnie kredensów, komód i szafek chronić przed zarysowaniem i
obiciem.
6. Długotrwałe poddawanie powierzchni mebli działaniu płynów (np. woda,
herbata, alkohol) może doprowadzić do uszkodzenia ich powierzchni,
podobnie jak stawianie na powierzchni mebla gorących naczyń.
7. Meble należy wypoziomować, w tym w razie konieczności dokonać regulacji
drzwiczek poprzez wkręcenie lub wykręcenie zawiasów. Meble wiszące i
stojące należy przymocować do ściany zgodnie z instrukcjami montażu.

8. Zabronione jest siadanie oraz stawanie na meblach oraz używanie ich jako
podestów lub stopni. Meble nie są przystosowane do przenoszenia wysokich
obciążeń – może to spowodować poważne uszkodzenia mebla lub wypadkiem.
9. Zabronione jest ustawianie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem (na przykład
ustawianie mebli jeden na drugim).
10. Pielęgnacja mebli powinna być prowadzona ostrożnie. W przypadku rozlania
cieczy na powierzchni mebli należy ją niezwłocznie usunąć z powierzchni mebla
(zanim zdąży wsiąknąć w drewno ). Wszelkie pozostałości wilgoci należy
każdorazowo, niezwłocznie usunąć suchą ściereczką.
11. Powierzchnie mebli z drewna litego należy czyścić suchą lub lekko zwilżoną (
NIE MOKRĄ!), miękką ściereczką.
12. Do pielęgnacji mebli nie należy nie stosować żadnych środków czyszczących,
rozpuszczalników chemicznych, past zawierających środki ścierne oraz środków
zawierających silikon oraz woski.
13. Czyszczenie nie może ograniczać się do jednego miejsca – należy wycierać
większą powierzchnię, nie przyciskając powierzchni, dzięki czemu zachowana
zostanie jednolita powierzchnia mebla.
14. Większe zabrudzenia jak np.: odciski dłoni na oparciach krzeseł, zabrudzenia
od butów na nogach stołów itp. można usuwać przy pomocy specjalnej maty
ściernej, która znajduje się w zestawie do pielęgnacji.