Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony
internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: https://deerhorn.pl/
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U.2014,poz.827) sprzedawcą i równocześnie
administratorem sklepu internetowego jest firma:

Rafał Pikul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

PINUM Rafał Pikul
Adres: Brodziaki 31, 23-400 Biłgoraj

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej

tel. 792 123 400

e-mail: [email protected]

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) pod numerem REGON: 061075045, NIP: 9182016737 kupujący ma prawo
przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w
ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają
formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez kupującego z możliwości
zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy
regulamin.

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem ”) określa
zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i
realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego,
uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem
https://deerhorn.pl/regulamin/ nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży,
w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za
pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji,
która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia
Zamówienia.
4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych
w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie
Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
5. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta
Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu
do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na
podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Rafał Pikul prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą PINUM Rafał Pikul, adres Brodziaki 31,
23-400 Biłgoraj, numer NIP: 9182016737, numer REGON: 061075045,
e- mail: [email protected] który prowadzi Sklep Internetowy pod domeną
https://deerhorn.pl/ i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;
b. „Kliencie ” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –
korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej
przez Sprzedawcę Konta Klienta;
c. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną,
korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w
zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
Klienta;
d. „Stronach ” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;
e. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której
przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie.
f. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę

internetową https://deerhorn.pl/ administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-
line poprzez witrynę https://deerhorn.pl/, za pośrednictwem której Klient może

dokonać zakupu Towarów;
g. „Systemie Teleinformatycznym” – należy przez to rozumieć zespół współpracujących
ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
h. „Towarze” – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez
Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy
sprzedaży. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na
zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na
indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów,
proporcje)
i. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla
Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy
pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma
możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;
j. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu
Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

k. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN,
uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy,
który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości
oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru
przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami,
w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia
przez Klienta;
l. „Danych Osobowych” – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
m. „Administratorze Danych Osobowych” – należy przez to rozumieć Sprzedawcę,
który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania Danych Osobowych;
n. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
o. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);
p. „Zamówieniu ” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za
pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych
Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane
Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
§ 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu
Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą
email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny
Sprzedawcy: [email protected] . Jeśli z treści składanego Zamówienia
poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia
hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując
o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując
się z Klientem w tym przedmiocie.
3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania
ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z
tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja
Zamówienia na nie.
5. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję
producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski.
Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczegółowe
warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez
gwaranta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w
Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania
Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie
Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji.
Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych
wcześniej Zamówień przez Klienta.
7. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line
i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:
a. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z
zasobów sieci Internet,
b. połączenia z siecią Internet;
c. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
d. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji
z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest
dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego,
przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.
9. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu
Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu
Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania
niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego,
zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej
funkcjonalności.

§ 4 KONTO KLIENTA

1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu
Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta
Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.
2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu,
Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą
elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
4. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko
sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne,
a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:
a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;
b. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
c. zaakceptować Regulamin.
6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta
powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.

7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres
Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie
Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta
Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
8. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.
§ 5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza
Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta
poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia
niezbędnych do realizacji Zamówienia.
3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje
wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby
Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym
wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie
przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając
na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „przejdź do kasy” (lub jemu
równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja
postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego
wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach
zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany
Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go
obciążają w związku z Zamówieniem.
4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia
Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres
Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez
Strony Umowy sprzedaży.
6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia
przez Klienta.
7. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić:
1. gotówką przy odbiorze – w przypadku dostawy Towarów przy pomocy kuriera lub
odbiorze Towarów osobiście przez Klienta, oraz przy dostawie mebli transportem
firmowym,
2. z góry – przelewem tradycyjnym na rachunki płatnicze Sprzedawcy nr 72 2490 0005
0000 4530 8753 1198 Alior Bank, 55 1140 2004 0000 3402 7867 7946 mBank, dla wpłat
w Euro: 41 2490 0005 0000 4000 4004 7596 albo przy pomocy płatności elektronicznych
i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych
8. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio
przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych

operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za
pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na
stronie internetowej danego operatora.
9. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej
Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora
płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu
Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.
10. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę
faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez
wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza
Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za
Zamówienie.
11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości
następuje w postaci:
• potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,
linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
• dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia
od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie
dla produktów znajdujących się w sklepie Sprzedawca realizuje dostawy Towarów
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w
opisie danego Towaru.
12. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru.
Towar może zostać Klientowi dostarczony:
1. za pomocą firmy kurierskiej (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody),
2. za pomocą Poczty Polskiej,
3. za pomocą paczkomatu,
4. poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy.
5. za pomocą transportu własnego firmy PINUM
6. w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
13. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych
potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego
Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do
adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
15. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie
dostawy.
16. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo
własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w
szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru

17. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy
pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem
utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego
rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Przedsiębiorca jest
zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby
dostarczającej Zamówienie.
18. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku
stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności
osoby wydającej Towary Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien
niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz z ewentualną reklamacją.
19. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 60 dni. Po
bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez
przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim
przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia
Towaru.
20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umowy wynikłe
z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności wynikających z
nieterminowych dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
lub awarii maszyn produkcyjnych. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn
opisanych powyżej termin wykonania umowy zostanie wydłużony proporcjonalnie
do czasu opóźnienia, zaś klient nie może anulować zamówienia w wydłużonym
czasie jego realizacji.
21. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie
sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy
Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać
Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty
elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
22. PINUM dostarcza meble na terenie całego kraju. Do transportu klient może dokupić
oddzielnie usługę wniesienia bez względu na piętro, której koszt wynosi 100 zł brutto
(cena uwzględnia maksymalnie 10 mebli). Powyżej tej ilości ceny ustalane są
indywidualnie poprzez kontakt z biurem obsługi pod numerami podanymi na stronie.
23. PINUM świadczy usługę ustawiania mebli. Koszty usługi to 50 zł brutto i obejmuje
ustawianie 10 mebli przy większej ilości ceny są uzgadniane indywidualnie.
§ 6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do
umów o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez
Klienta w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca
dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości
na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem
wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres
Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie:
a. Śmierci albo likwidacji Klienta;
b. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności
gospodarczej.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych
podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz
doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane
reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach
cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień
swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy
danego rozwiązania technologicznego.
3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę

znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej https://deerhorn.pl/polityka-
prywatnosci/

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić
jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o
charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność,
zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i
przechowywanych w Koncie Klienta jak i poddanych podczas zamówienia.
3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za:
a. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują
wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres
Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych
przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie
komputerowym używanym przez Klienta;
b. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt
komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają
wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
c. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych
Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych.
Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w
tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko
Klienta.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu
Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie
Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym
dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody
wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki
Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i
podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona
jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może
odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty
odebrania towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na
adres Produkcji mieszczącej się w Biłgoraju (23-400) przy ul. Komorowskiego 25 .
Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania
towaru. Zwracany w tym trybie produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem
zakupu.
3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania
towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu tj.
Brodziaki 31, 23-400 Biłgoraj, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: [email protected]
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy,
w której przedmiotem świadczenia są meble nieprefabrykowane, wyprodukowana
według specyfikacji Kupującego (dotyczy to w szczególności zamówień na meble
kuchenne, tapicerowane, stoły, krzesła oraz formatek meblowych i blatów na
wymiar).
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o
odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np.
przelewem, jeżeli Kupujący tak właśnie dokonał płatności za produkt. Kupujący
zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedawcy.
a) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej
kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7. Przy zakupie mebli zmontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na podane
wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania
(np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa).
8. W przypadku odstąpienia od umowy mebli zmontowanych na specjalne życzenie
klienta, kwota montażu nie podlega zwrotowi.
9. Meble zmontowane przez klienta nie podlegają zwrotowi.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umów sprzedaży:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.
11.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w
następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
Nazwa Sprzedawcy: Rafał Pikul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
PINUM Rafał Pikul
Adres Sprzedawcy: Brodziaki 31, 23-400 Biłgoraj
e-mail Sprzedawcy: [email protected]

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu
następujących Towarów: ______________________________________________________
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ______________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ______________________________________________
Adres Konsumenta/-ów: ______________________________________________________
Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie
papierowej):_________________________________________________________________
Data i miejscowość : _________________________________________________________
(*) niepotrzebne skreślić

§ 10 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas
transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia
protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble
(proszę o sprawdzenie towaru podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera)
2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72
godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie
dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W
związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje
wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego
kopii Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku
reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego
z przewoźnikiem.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich
wpłynięcia listownie do siedziby firmy lub na adres mailowy:
[email protected] .
5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
b) przestrzeganie Regulaminu montażu, użytkowania i konserwacji mebli który stanowi
integralną cześć niniejszego Regulaminu, zaś zaakceptowanie regulaminu świadczy o
zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu montażu, użytkowania i konserwacji
mebli, wszelkie wady powstałe wobec nie przestrzegania wspomnianego regulaminu
nie podlegają reklamacji.
6. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, zaplamień a także uszkodzeń
mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany
na wolnym powietrzu, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu lub w wilgotnym
otoczeniu, np. w łazience.
7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego
towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
8. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.
9. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:
a. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres
Elektroniczny);

b. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
c. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
d. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.
9. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient ma
obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy na własny koszt.
10.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub
naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
11.Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji
elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów nie będących konsumentami.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z
przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie
cywilnym art. 556-581.
3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie
przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca
2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest
ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem,
czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym Konsultantem.
5. Meble produkowane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami. Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty- wpłata zadatku w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem, oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie

Regulamin


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień
Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie
zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu
poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie
https://deerhorn.pl/regulamin/. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na
zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu –
zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w
dacie składania zamówienia.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu
udostępnienia ich treści na stronie https://deerhorn.pl/regulamin. W razie gdy
Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia
Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24
czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały
się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących
przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty
zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą
do nich w szczególności:
a. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej
b. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem
Inspekcji Handlowej;
c. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana
przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
d. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
REGULAMIN MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI
Niniejszy Regulamin Montażu, Użytkowania i Konserwacji Mebli stanowi
integralną część powyższego Regulaminu. Postępowanie niezgodne z jego treścią

powoduje, iż szkody wynikłe z tego powodu wyłączają możliwość rękojmi,
gwarancji oraz wszelkich innych roszczeń.
I. Montaż i instalacja mebli w miejscu docelowym.
1. Montaż mebli powinien być przeprowadzany na płaskiej, suchej powierzchni w
pomieszczeniu gwarantującym swobodny zakres ruchów. W przypadku
montażu mebli przez naszych pracowników u klienta, należy im takie
pomieszczenie zapewnić.
2. Meble powinny stać na płaskiej, suchej powierzchni, uniemożliwiającej poślizg.
Zabrania się podkładania pod meble wszelkiego rodzaju podkładek (m.in.
złożonego papieru, klocków z drewna itp.) oraz ustawiania ich na dywanach,
ponieważ może to grozić utratą stabilności mebla, a w konsekwencji jego
przewróceniem, samoistnym przesunięciem lub upadkiem przedmiotów
postawionych na meblu.
3. Po ulokowaniu mebla na wyznaczonym miejscu, powinien on stać stabilnie, nie
kołysać się oraz w żaden sposób nie powinien się on samoistnie przesuwać.
4. Meble mogą spowodować zarysowania na powierzchni podłogi
5. Meble powinny zostać przymocowane do ściany przy której stoją by zapobiec
ich przewróceniu zgodnie z poniższym rysunkiem. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek przewrócenia się mebli, oraz
innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy.

bezpieczne meble

II. Użytkowanie mebli.
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem,
co znaczy, że nie należy np. stawać na nich, siadać na podłokietnikach/
zagłówkach/blatach stołów, wieszać/suszyć odzieży na meblach, przewracać i
wspinać się po meblach itp. ponieważ może to spowodować zniszczenie mebla
lub uszkodzenie ciała.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych oraz
zabezpieczonych przed negatywnym działaniem w szczególności:
• przez długotrwały okres temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C
• przez krótkotrwały okres temperatury powyżej 100°C,
• działaniem wody, alkoholu, kwasów itp.
• bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
• bezpośrednim działaniem otwartego ognia i popiołu (np.: tytoniowego),
• działaniem gorących lub zimnych/zmrożonych przedmiotów, naczyń (np.
kubków, garnków) itp., oraz pary wodnej.
3. Meble należy utrzymywać w bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1m), od
źródeł ciepła takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
4. Ostre, szorstkie (np. twarde szwy, nity na spodniach ) lub ciężkie przedmioty
jak również działanie zwierząt domowych oraz dzieci mogą spowodować
uszkodzenia, wgnioty i zarysowania na meblach.
5. Należy dbać, aby meble nie były narażone na tarcie o jakikolwiek elementy. W
przeciwnym wypadku może to spowodować uszkodzenia mechaniczne mebli
(np. rysy).
6. Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację
podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej
siły. Zbyt mocne zatrzaskiwanie szafek uniemożliwi działanie tych systemów,
co może przyczynić się do ich uszkodzenia.
7. Wyroby zawierają w swojej konstrukcji elementy drewniane o przekroju
kwadratowym/prostokątnym oraz metalowe (np. prowadnice, śruby, zapinki,)
dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas kontaktu dzieci i zwierząt
z meblem.
8. Części ruchomych mebla np. drzwi , szuflad, półek wysuwanych, nie należy
zostawiać bez potrzeby w stanie otwartym/wysuniętym, gdyż grozi to
uszkodzeniem i zagraża bezpieczeństwu. Nie należy również nadmiernie
obciążać elementów mebli np. półek, ani opierać się całym ciężarem ciała przy

krawędzi mebla oraz się po nim wspinać, gdyż grozi to uszkodzeniem lub
utratą stabilności.
9. W celu położenia na mebel lub zdjęcia przedmiotów z wierzchu mebla, należy
użyć drabiny.
10. Zabronione jest umieszczanie przedmiotów cięższych niż 15 kg w przypadku
półek regałów, zaś 40 kg w przypadku blatów. Regały i szafki powinny być
zawsze przytwierdzone do ściany.
11. Zabroniona jest ingerencja w integralność mebla, jego rozkręcanie, pozbawianie
części składowych np. półek, drzwiczek, szuflad itp., ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia mebla lub zagrozić jego stabilności.
12. Przemieszczanie mebli powinno odbywać się bez dodatkowego
obciążenia (np. należy opróżnić zawartość szafki) i po uprzednim
zdemontowaniu lub zabezpieczeniu części ruchomych. Podczas przenoszenia
należy chwytać za nieruchome elementy pionowe mebla np. boki, nogi. Nie
wolno chwytać za elementy ruchome (drzwiczki, szuflady) lub części poziome
(półki, blaty). Przesuwanie mebli po podłożu grozi trwałym uszkodzeniem
mebli i podłogi.
13. Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były dokręcone.
14. Przedmioty przechowywane w szufladach oraz na półkach należy
rozmieszczać równomiernie na całej ich powierzchni.
15. Meble, należy wietrzyć raz na jakiś czas (w zależności od wielkości
pomieszczenia), poprzez pozostawienie otwartych lub uchylonych frontów, w
przeciwnym razie może dojść do utrwalenia się zapachów w obrębie szuflad i
szafek.
16. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, należy skontaktować
się z producentem.

III. Konserwacja mebli.
1. Meble należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się
kurzu, brudu i jego zalegania przez dłuższy czas na meblach.
2. Meble należy czyścić z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego
przeznaczonymi, miękką i czystą ściereczką wzdłuż tzw. słojów. Nie należy
używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą
mebli.
3. Do usuwania zanieczyszczeń nie należy stosować twardych lub ostrych
przedmiotów, środków zawierających substancje ścierające i rozpuszczalniki,
proszków czyszczących, ścierniw, alkoholu itp. W przeciwnym razie może
dojść do trwałego uszkodzenia lub odbarwienia powierzchni mebli.

4. Podczas czyszczenia należy unikać długotrwałego tarcia mebli w tym samym
miejscu. Może to doprowadzić do powstania rys, wgłębień itp.

IV. Informacje dodatkowe

1. Z uwagi na procesy produkcyjne oraz technologiczne, jak również ze względu
na strukturę drewna i oklein naturalnych posiadających zróżnicowane
odcienie, kolorystykę, słoje i promienie rdzeniowe oraz rysunek w zależności
od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane, a także z
uwagi na różnorodność partii towarowych mogą wystąpić różnice w
odcieniach koloru poszczególnych mebli, nawet w przypadku zakupu kilku
sztuk tego samego wyrobu, w ramach mebli z danej kolekcji mebli
oferowanych przez producenta.

2. Mogą istnieć różnice w meblach z tej samej serii, lecz dostarczonych na
podstawie kolejnych zamówień ze względu na naturalne procesy starzenia w
meblach użytkowanych, ale również ze względu na zmiany technologii,
konstrukcji, wykończenia, cech materiałów użytych do produkcji.
3. Meble jak każdy tego typu wyrób ulegają naturalnemu zużyciu podczas
eksploatacji, w szczególności mogą wystąpić: wypłowienie koloru, rozciąganie i
fałdowanie materiału itp.
4. Po zakończeniu użytkowania mebli należy postępować jak w przypadku
odpadów tzn. przekazać je uprawnionemu podmiotowi , który zapewni ich
ekologiczną likwidację.
5. Prosimy o przestrzeganie zasad, wskazań i zaleceń dotyczących zakupionych
mebli, co pozwoli przedłużyć okres użytkowania mebli i uniknąć szkód
powstałych w efekcie nieodpowiedniego użytkowania i traktowania mebli.
6. Brak przestrzegania przez kupującego zapisów niniejszego regulaminu
zwalnia sprzedawcę od gwarancji i rękojmi a także ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody powstałe na rzeczach i osobach.
Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zasadami użytkowania
mebli. Kupujący Oświadcza, iż regulamin jest dla niego zrozumiały. Ponadto
kupujący oświadcza, iż będzie użytkował meble zgodnie z zaleceniami znajdującymi
się w przedmiotowym Regulaminie