Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 1. DEFINICJE

Administrator – spółka Deeerhrn Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 29/11, 50 -201 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000992231; NIP: 8982282925; REGON: 523165199.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy /sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.deerhorn.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.
 2. Twoje dane osobowe pozyskujemy gdy składasz zamówienie, zapisujesz się do newslettera, dodajesz komentarz lub opinię o produkcie, kontaktujesz się z nami.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, m.in. poprzez stałe monitorowanie ryzka w zakresie ich bezpieczeństwa, wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected]
 4. W ramach swojej działalności i świadczenia usług Deerhorn wykorzystuje następujące informacje: dane identyfikacyjne – np. imię i nazwisko, dane kontaktowe – np. adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu; adres e-mail, numer telefonu, informacje o złożonych zamówieniach, dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej, dane zawarte w opublikowanym komentarzu; informacje finansowe – np. dane dotyczące płatności – np. numer konta bankowego, status płatności, faktury, informacje o korzystaniu z usług wybranego operatora płatności; informacje dotyczące przesyłki i usług – np. numer referencyjny przesyłki, informacje o jej trasie, dane dotyczące lokalizacji i statusu przesyłki, miejsce dostawy, rodzaj opakowania, liczba sztuk, waga; informacje dotyczące Ciebie i Twoich preferencji – np. liczba przesyłek, reklamacje, historia zakupów i związanych z nimi działań handlowych, komunikacja, informacje z ankiet, preferencje zakupowe; dane podmiotów gospodarczych – np. nazwa firmy, numer NIP, dane osoby kontaktowej; informacje generowane automatycznie – np. adres IP, unikalny numer urządzenia lub użytkownika, rodzaj systemu i wyszukiwarki, odwiedzane strony internetowe, informacje o strumieniu kliknięć i lokalizacji urządzenia.

 

III.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

– obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– obsługi komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– tworzenia archiwum na potrzeby ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Składając zamówienie, niezbędne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W zależności od rodzaju składanego przez Ciebie zamówienia, katalog danych może być inny. Jeżeli konieczne jest wystawienie faktury VAT na firmę, niezbędne jest podanie numeru NIP oraz adresu wykonywania działalności gospodarczej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

OBSŁUGA KORESPONDENCJI

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy, np. celem obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

KOMENTARZE

Dodając komentarz, musisz podać przynajmniej swoje imię, które będzie przypisane do komentarza oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz.

Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarzy. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza.

Twój komentarz będzie publicznie dostępny na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza.

NEWSLETTER

Zapisując się do naszego newslettera, konieczne jest przekazanie nam imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

W ramach systemu, który wykorzystujemy do obsługi newslettera tworzymy grupy odbiorców, a przypisana grupa odbiorców będzie wpływała na treści jakie będziemy Tobie wysyłać w ramach newslettera. Chcemy byś w ramach newsletter otrzymywał możliwie najlepiej dopasowane do siebie informacje.

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

OBOWIĄZKI PODATKOWE I KSIĘGOWE

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład naszej dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

ARCHIWUM

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zawiązku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez następujące podmioty:

 • dostawca usług hostingu na którym przechowujemy nasze dane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowujemy Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca programu do obsługi sprzedażowej, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwizacji,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • pozostali podwykonawcy, taci jak obsługa techniczna, obsługa prawna, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych, takich jak  deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe oraz mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, sądy, prokuratury.

W ramach naszych działań wspieramy się narzędziami,  które gromadzą dodatkowe informacje związane z korzystaniem z naszego serwisu, które nie mają charakteru danych osobowych, w tym m.in. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,  przeglądane postronny, czas spędzony na danej stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu, oglądane produkty, kliknięcia w poszczególne linki, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,  zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te gromadzone i przetwarzane są przez zewnętrzne narzędzia, z których  korzystamy celem ulepszania naszych usług i serwisu, a także analizy skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach.

W związku z korzystaniem z niektórych narzędzi, konieczne jest przekazywanie Twoich danych osobowych, a także anonimowych informacje na Twój temat, do państw trzecich, a  które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w tym w  Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach systemu mailingowego GetReposnde, którego dostawcą jest GetResponse, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,

GetResponse, jak i podmioty, z którymi współpracują, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

PROFILOWANIE

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, jednak  działania te nie zmieniają Twojej sytuacji jako klienta w tym na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć. W ramach mechanizmów śledzących, wykorzystujemy informacje, które nie pozwalają na Twoja identyfikację, i są to takie dane jak:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, przeglądane postronny, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Zbierane w ten sposób informacje nie są wiązane z Twoimi danymi osobowymi, jakie mamy w naszej bazie. Wyżej podane informacje mają charakter całkowicie anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Korzystamy z tych narzędzi by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszego serwisu czy też podpowiadanie Ci produktów, które mogą Cię zainteresować

 1. PLIKI COOKIES

Sklep intenetowy Deerhorn.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów na stronie sklepu, w tym zapamiętania ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z serwisu.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich takich jak Google Analytics oraz Google AdWords.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Google Analytics nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony, czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.

GOOGLE ADWORDS

Korzystamy z funkcji dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów i usług.

Przy okazji odwiedzin naszego sklepu na stronie internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie.

Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację.

 1. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W oparciu o przepisy RODO, w szczególności art. 16 – 21, posiadasz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych :

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

–  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

–  prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim, w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych, pod adresem email: [email protected]

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści wówczas na stronie Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie, a wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 10 lipca 2023 r.